Algemene Voorwaarden

Aanvullende voorwaarden op de Algemene Voorwaarden van DuPho (hieronder genoemd)

Versie: Oktober 2021

Onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle vormen van fotografie door Alied Kreijkes-van de Belt, handelend onder de naam: Alied Fotografie.

Bij het boeken van een fotosessie of reportage gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden van Alied Fotografie.

Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de Wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Gegevens Fotograaf:

Website: https://www.aliedfotografie.nl
Telefoon: (+0031 – 0)6 409 23 143
KvK: 82439885

 

Algemene voorwaarden van DuPho.

 

 1. Definities:

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Aw: Auteurswet 1912.
 • Fotografisch werk: fotografische werken, zoals bedoeld in artikel 10, lid1

sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.

 • Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW.
 • Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.
 • Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo. 12 en 13 Aw.
 1. Toepassing:
  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen een Fotograaf en een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.
 1. Vergoeding:
  • Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, bepaalt de Fotograaf eenzijdig en naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding, waarbij rekening gehouden wordt met de omvang en de reikwijdte van het door de Wederpartij gewenste gebruik van het werk.
  • Noodzakelijke kosten en/of meerwerk dienen door de Wederpartij te worden vergoed.
 1. Factuur en betaling:
  • Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
  • Bij een totaalbedrag boven € 250,00 dient een aanbetaling te worden gedaan van 30% van dit bedrag. Deze aanbetaling dient binnen 14 dagen na het ondertekenen van de offerte te worden voldaan.
  • Indien de Fotograaf het verschuldigde bedrag niet binnen de in 4.1 bedoelde termijn heeft ontvangen, is de Wederpartij de wettelijke rente, te vermeerderen met 2% verschuldigd over het factuurbedrag.
  • Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten die de Fotograaf ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.
  • Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Wederpartij enige uitstaande factuur van de Fotograaf nog niet heeft voldaan.
 1. Klachten:
  Inzake het geleverde werk dienen klachten zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de Fotografische werken schriftelijk/per mail aan de Fotograaf worden medegedeeld. De Fotograaf heeft het recht binnen redelijk termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Wederpartij zou leiden.
 1. Opdracht:
  • De Fotograaf heeft het recht om alles dat bij een opdrachtsovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven, naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.
  • Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook, komen voor rekening van de Wederpartij en zullen door de Fotograaf slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan de Fotograaf is geretourneerd.
  • In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Wederpartij op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft de Fotograaf recht op de overeengekomen vergoeding. Ingeval van annulering is de niet-professionele opdrachtgever enkel verschuldigd een naar redelijkheid vast te stellen deel van de vergoeding, waarbij rekening wordt gehouden met de reeds verrichte werkzaamheden.
 1. Auteursrecht:
  Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij de fotograaf. Het is de wederpartij niet toegestaan om geleverde foto’s / digitale bestanden te manipuleren in elke mogelijke vorm. 
 1. Licentie:
  • Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de Wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk/per mail en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door de Fotograaf is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.
  • Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van de Fotograaf, hebben bedoeld.
  • Exclusieve exploitatie moet altijd expliciet schriftelijk overeen worden gekomen en valt niet onder het in artikel 8.2 genoemde exploitatierecht.
  • Het is de Wederpartij niet toegestaan het in dit artikel omschreven exploitatierecht over te dragen aan derden, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de Fotograaf.
  • Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij niet bevoegd om sub licenties te verlenen aan derden.
 1. Inbreuk op auteursrecht:
  • Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf.
  • Bij inbreuk komt de Fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

 

 1. Naamsvermelding en Persoonlijkheidsrechten:
  • De naam van de Fotograaf dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen.
  • De Wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Fotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van de fotograaf conform artikel 25 lid 1 sub c en d Aw in acht.
  • Voor iedere inbreuk op de aan de Fotograaf toekomende persoonlijkheidsrechten ex artikel 25 Auteurswet, waaronder het recht op naamsvermelding, is de Wederpartij een vergoeding verschuldigd van tenminste 100% van de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).
 1. Aansprakelijkheid en rechten van derden:
  • De Fotograaf is bevoegd deze Overeenkomst aan te gaan en voornoemde Licentie te verlenen.
  • De Fotograaf is jegens de Wederpartij niet aansprakelijk voor aanspraken van derden en/of schade voortvloeiend uit de exploitatie en openbaarmaking van het Werk, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de Fotograaf.
  • De aansprakelijkheid van Fotograaf is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.
  • Indien derden jegens de Fotograaf en/of Wederpartij een vordering aankondigen of aanhangig maken met betrekking tot het Werk, dan zullen de Wederpartij en de Fotograaf in onderling overleg vaststellen of zij daartegen verweer voeren en op welke wijze dat zal geschieden.
 1. Faillissement/surseance:

Zowel de Fotograaf als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surceance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de Wederpartij heeft de Fotograaf het recht de verstrekte licentie te beëindigen.

 1. Rechts- en forumkeuze:
  • Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.
  • Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen de Fotograaf en de Wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

DuPho | Dutch Professional Photographers, Piet Heinkade 181-K, 1019 HC Amsterdam

© DuPho Augustus 2016 

Deze Algemene Voorwaarden zijn ook te downloaden via de website van DuPho.

 

Aanvullende voorwaarden Concert-/Festivalfotografie

 

Wij wijzen u er graag op dat, net als op alle overige aanbiedingen, opdrachten, overeenkomsten en rechtsbetrekking van/met Alied Fotografie de algemene voorwaarden van DuPho van toepassing zijn op deze opdracht. Door het geven van een opdracht verklaart u dan ook de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden te kennen en te accepteren, de algemene voorwaarden ontvangen te hebben en bekend te zijn met de inhoud ervan. De toepasselijkheid van andere voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. In aanvulling op de algemene voorwaarden zijn, in geval van fotografie van concerten/festivals, de onderstaande voorwaarden mede van toepassing. In het geval dat verschillende toepasselijke voorwaarden elkaar eventueel tegenspreken, geldt de volgende rangorde van voorrang:

 1. Opdrachtbevestiging
 2. Offerte
 3. Aanvullende voorwaarden
 4. Algemene voorwaarden DuPho


Wijziging datum:

Indien de wijziging van de concert-/festivaldatum leidt tot een aanvaardbaar alternatief voor beide partijen zullen er geen kosten in rekening worden gebracht.

 

Annulering:

Bij annulering worden de volgende kosten in rekening gebracht:

 • Tussen 180 en 270 dagen voor de concert-/festivaldatum 10% van het overeengekomen bedrag
 • Tussen 179 en 60 dagen voor de concert-/festivaldatum 20% van het overeengekomen bedrag
 • Bij minder dan 60 dagen voor de concert-/festivaldatum 50% van het overeengekomen bedrag

Ziekte:

Indien Alied Fotografie wegens ziekte of ander lichamelijk letsel niet in de gelegenheid is om het concert of festival te fotograferen, is zij niet aansprakelijk voor eventueel geleden (financiële) schade en/of gemaakte kosten. In dergelijke situatie stelt Alied Fotografie de Wederpartij zo spoedig mogelijk van het probleem op de hoogte en helpt met het zoeken naar een vervangende fotograaf, die een soortgelijke stijl van fotografie hanteert en de werkzaamheden tegen dezelfde voorwaarden namens Alied Fotografie zal verrichten. Indien er geen vervangende fotograaf beschikbaar is en Alied Fotografie derhalve de opdracht moet annuleren, ontvangt de Wederpartij de gedane aanbetaling terug van Alied Fotografie.

Aard van de reportage:

Ondanks de ervaring van Alied Fotografie en het feit dat Alied Fotografie zich zal inspannen om aan alle wensen te voldoen, kan Alied Fotografie gezien de aard van een concert-/festivalreportage niet garanderen dat aan alle vooraf aangegeven wensen op fotogebied (groepsfoto’s, foto’s van individuen, bepaalde momenten etc.) kan worden voldaan, of dat ieder moment (al dan niet spontaan) kan worden vastgelegd. Alied Fotografie sluit ieder aansprakelijkheid uit voor de gevolgen van het ontbreken van bepaalde momenten op beeld.

 

Technische problemen:

Alied Fotografie zal alle redelijke maatregelen treffen om de risico’s op technische problemen zoveel mogelijk te beperken. Bij technische problemen is Alied Fotografie niet aansprakelijk voor eventueel geleden schaden en/of gemaakte kosten. Mocht alles mis gaan en er totaal geen foto’s beschikbaar zijn, dan is de Wederpartij geen kosten aan Alied Fotografie verschuldigd.

 

Overmacht:

In geval van overmacht, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend, bij externe oorzaken zoals brand, diefstal of een defecte geheugenkaart is iedere aansprakelijkheid van Alied Fotografie uitgesloten.

 

Auteursrechten:

Het auteursrecht op de foto’s berust bij Alied Fotografie. Alied Fotografie is vrij om de beelden te gebruiken voor eigen zakelijke promotie en acquisitie. Zo zullen de beelden onder meer onderdeel uit mogen maken van haar portfolio, op de website geplaatst worden, voor Awards worden ingestuurd en gebruikt worden op social media. Tenzij anders is overeengekomen. 

 

 

Aanvullende voorwaarden Portret / Reportage / Bandshoot

 

Wij wijzen u er graag op dat, net als op alle overige aanbiedingen, opdrachten, overeenkomsten en rechtsbetrekking van/met Alied Fotografie de algemene voorwaarden van DuPho van toepassing zijn op deze opdracht. Door het geven van een opdracht verklaart u dan ook de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden te kennen en te accepteren, de algemene voorwaarden ontvangen te hebben en bekend te zijn met de inhoud ervan. De toepasselijkheid van andere voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. In aanvulling op de algemene voorwaarden zijn, in geval van fotografie van portretfotografie, reportages en bandshoots, de onderstaande voorwaarden mede van toepassing. In het geval dat verschillende toepasselijke voorwaarden elkaar eventueel tegenspreken, geldt de volgende rangorde van voorrang:

 1. Opdrachtbevestiging
 2. Offerte
 3. Aanvullende voorwaarden
 4. Algemene voorwaarden DuPho

Wijziging datum:

Indien de wijziging datum van de opdracht leidt tot een aanvaardbaar alternatief voor beide partijen zullen er geen kosten in rekening worden gebracht.

 

Annulering:

Bij annulering worden de volgende kosten in rekening gebracht:

 • Tussen 180 en 270 dagen voor de geplande datum 10% van het overeengekomen bedrag
 • Tussen 179 en 60 dagen voor de geplande datum 20% van het overeengekomen bedrag
 • Bij minder dan 60 dagen voor de geplande datum 50% van het overeengekomen bedrag

Ziekte:

Indien Alied Fotografie wegens ziekte of ander lichamelijk letsel niet in de gelegenheid is om op de geplande datum te fotograferen, is zij niet aansprakelijk voor eventueel geleden (financiële) schade en/of gemaakte kosten. In dergelijke situatie stelt Alied Fotografie de Wederpartij zo spoedig mogelijk van het probleem op de hoogte en helpt, indien nodig, met het zoeken naar een vervangende fotograaf, die een soortgelijke stijl van fotografie hanteert en de werkzaamheden tegen dezelfde voorwaarden namens Alied Fotografie zal verrichten. Indien er geen vervangende fotograaf beschikbaar is en Alied Fotografie derhalve de opdracht moet annuleren, ontvangt de Wederpartij de gedane aanbetaling terug van Alied Fotografie.

Aard van de reportage:

Ondanks de ervaring van Alied Fotografie en het feit dat Alied Fotografie zich zal inspannen om aan alle wensen te voldoen, kan Alied Fotografie gezien de aard van een reportage niet garanderen dat aan alle vooraf aangegeven wensen op fotogebied (groepsfoto’s, foto’s van individuen, bepaalde momenten etc.) kan worden voldaan, of dat ieder moment (al dan niet spontaan) kan worden vastgelegd. Alied Fotografie sluit ieder aansprakelijkheid uit voor de gevolgen van het ontbreken van bepaalde momenten op beeld.

 

Technische problemen:

Alied Fotografie zal alle redelijke maatregelen treffen om de risico’s op technische problemen zoveel mogelijk te beperken. Bij technische problemen is Alied Fotografie niet aansprakelijk voor eventueel geleden schaden en/of gemaakte kosten. Mocht alles mis gaan en er totaal geen foto’s beschikbaar zijn, dan is de Wederpartij geen kosten aan Alied Fotografie verschuldigd.

 

Overmacht:

In geval van overmacht, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend, bij externe oorzaken zoals brand, diefstal of een defecte geheugenkaart is iedere aansprakelijkheid van Alied Fotografie uitgesloten.

 

Auteursrechten:

Het auteursrecht op de foto’s berust bij Alied Fotografie. Alied Fotografie is vrij om de beelden te gebruiken voor eigen zakelijke promotie en acquisitie. Zo zullen de beelden onder meer onderdeel uit mogen maken van haar portfolio, op de website geplaatst worden, voor Awards worden ingestuurd en gebruikt worden op social media. Tenzij anders is overeengekomen.